Hodně se mě ptáte na rekonstrukci některých objektů, jako je například ZŠ Mendelova na Praze 11, nerozumíte tomu proč ji budeme realizovat nyní na podzim, proč jsme ji nerealizovali třeba v létě, když byla škola prázdná atd. Zlobíte se na mě, radu i vedení školy a já vám rozumím. Úplně rozumím, měl bych stejné pocity být rodičem, který do Mendelky vodí děti a právě proto jsem se pokusil sepsat spolu s vedením školy a se spolkem přátel školy komplexní vysvětlení k této nepříjemné komplikaci. Prosím přečtěte si jej zde 👇👇👇, rád vám zodpovím i případné další dotazy…

Informace k rekonstrukci varny Základní školy,
Praha 4, Mendelova 550

Vedení školy poprvé požádalo o řešení navýšení kapacity školní jídelny na tisíc obědů a nevyhovujícího stavu některých přístrojů ve varně v roce 2014. Od té doby se jednalo o rozsahu plánované rekonstrukce.
Požadavek školy na řešení kapacitně nevyhovujícího stavu školní kuchyně byl na odbor správy majetku Úřadu MČ Praha 11 předán v roce 2018. Na základě tohoto požadavku
proběhlo ve škole místní šetření za široké účasti zástupců školy, členů vedení městské části, zástupců věcně příslušných odborů úřadu městské části a projektantů. Výsledkem tohoto šetření bylo shledání, že je stávající varna včetně většiny vybavení stará cca 18 let a stav celého stravovacího provozu je již skutečně nevyhovující, takže je třeba ho komplexně řešit.
S ohledem na tato zjištění byly zahájeny projekční práce.
Finální projekt „Navýšení kapacity varny v objektu školy Mendelova 550/2, Praha 4 – Háje“, který byl dokončen na podzim roku 2019, obsahuje plán kompletní rekonstrukce stravovacího provozu a splňuje požadavek na navýšení denního výdeje jídel z 800 na 1 000. V lednu roku 2020 byla Radou MČ Praha 11 schválena zadávací dokumentace veřejné zakázky k tomuto projektu, která byla následně zveřejněna. Na konci dubna jsme obdrželi cenové nabídky od čtyř uchazečů. Po posouzení nabídek komisí a jejich kontrole ze strany projektanta byla 1. 6. 2020 a poté ještě několikrát předložena veřejná zakázka Radě MČ Praha 11 k rozhodnutí.
Rozhodnutí však radou nebylo přijato, neboť by vzhledem k rozdílu cca 7 milionů Kč mezi předpokládanou a vysoutěženou cenou přesahujícímu finanční rezervy městské části nebylo možné zakázku ihned realizovat.

Na pozastavení celého procesu zadání zakázky reagovala 8. 6. 2020 ředitelka školy dopisem adresovaným všem členům rady, v něm popisovala závažnost situace, která nerealizováním zakázky v plánovaném termínu hrozila vzniknout. Ředitelka v dopise rovněž vyzvala Radu
MČ Praha 11 k bezodkladnému rozhodnutí a realizování zakázky.
Ačkoliv gesční místostarosta městské části Ing. Ondřej Prokop v průběhu června představil radě několik návrhů řešení, jak zakázku provizorně a dočasně finančně pokrýt a tím její realizaci zahájit, žádný z nich nenašel v radě většinovou podporu.
Během léta pak proběhlo jednání s hl. m. Prahou o finančním dokrytí zakázky a městská část zároveň obdržela prostředky, které bylo možné do předmětné investiční akce dočasně zapojit. Z intenzivní komunikace mezi radnicí, vedením školy a zástupci rodičů žáků dále vyplynulo, že škola preferuje realizovat zakázku co nejdříve a dále ji neodkládat. Jednali jsme i o možnosti zasmluvnit realizaci na letošní rok, ovšem s termínem prací stanoveným na letní
prázdniny roku 2021, aby byl provoz školy během školního roku omezen co nejméně.
Tato cesta se ukázala jako neprůchozí kvůli nejistému kurzu EUR ovlivňujícímu cenu stavebních prací i materiálů a dalším komplikacím, které administrátor zakázky identifikoval v komunikaci s vítězným uchazečem – stavební firmou.
Rada tedy byla postavena před rozhodnutí, zda zakázku složitě rušit s rizikem, že se ani příští rok nemusí zrealizovat (např. z důvodu pozbytí dotace, zdražení soutěže nebo jejího opožděného dokončení apod.) Druhou možností bylo vybrat zhotovitele, který by byl schopen zakázku realizovat na konci letošního roku. Protože vybavení kuchyně a hlavně její kapacita nevyhovují požadavkům pro školní rok 2020, preferovali jsme spolu s vedením školy jistotu a co nejrychlejší realizaci zakázky i za cenu omezení, které stavba za provozu školy přinese.

Rada městské části tak nakonec přijala rozhodnutí o veřejné zakázce 24. 8. 2020, a to s předběžným termínem stavebních prací v říjnu až prosinci tohoto roku. O konkrétním harmonogramu stavebních prací, souvisejících omezeních pro žáky, ředitelském volnu a dalších organizačních opatřeních Vás budeme spolu se školou informovat.

Uvědomujeme si, že přijatým rozhodnutím působíme velké komplikace rodičům, žákům i učitelům. Děti a pedagogové budou na několik měsíců muset zvládnout změny času a místa stravování, úpravy výuky, kroužků a další nepříjemnosti.

Všem se tímto za celou Radu MČ Praha 11 a vedení školy omlouváme.

V Praze dne 4. září 2020
Ing. Ondřej Prokop v. r.
místostarosta pro majetek, investice a podporu podnikání
PhDr. Mgr. Martina Thumsová v. r.
ředitelka školy
Mgr. Jana Tichá v. r.
za Spolek přátel školy Mendelova