Nejspíš víte, že se v současnosti debatuje o přebudování této lokality, a v souvislosti s tím vznikla také nová územní studie, kterou přikládám. Než se na ní mrknete, měli byste ale znát celé pozadí jejího vzniku, náš upřímný postoj k ní a jaké připomínky jsme k ní za vedení MČ podali.

Studie byla vytvořena na popud občanů z Roztyl, kteří měli obavu z množství různých plánů a záměrů, které v tomto území postupně vznikaly. Studie je v těchto případech vždy dobrý nápad, aby plánované změny, přesuny a přestavby dávaly vzájemně smysl a nekomplikovaly život místním.

Naše městská část v reakci na tuto žádost předala návrh na Magistrát, který jediný může tuto studii nechat zhotovit (protože je v této věci pořizovatelem). Magistrát zadání dopracoval a v následujícím výběrovém řízení pak vybral zhotovitele studie.

Zpracovaný návrh studie byl Magistrátem zveřejněn 2.9. a ihned poté poslán naší městské části k připomínkám. Bohužel nám ale Magistrát dal čas k okomentování jen pouhý měsíc a něco, termín k našim připomínkám byl už 15.10. Vedení Prahy 11 proto okamžitě požádalo o prodloužení této lhůty, aby se ke studii mohli včas vyjádřit všichni zodpovědní lidé a to včetně odborných poradců MČ. To poslední, co bychom chtěli, je věci uspěchat a neudělat pořádně… Bohužel nám Magistrát ale vstříc nevyšel a naši žádost zamítl.

Přesto jsme se k ní ale samozřejmě vyjádřili, jak nejlépe jsme dokázali. Kolegové Marta Šorfová, T. Bříza a další z Výboru společně podali tyto připomínky:

👉 Budovy B114 a B115 (před OBI a T-Mobilem) již v území nemají místo, nahradit je izolační zelení.

👉 Ulici U103 koncipovat tak, aby nerušila pěší průchod zelení podél valu do veřejného prostranství.

👉 Sloučit autobusový terminál s P+R parkovištěm do jedné budovy. P+R v podzemí, autobusy v přízemí a nad autobusy administrativní budova, např. tam přesunout jednu z budov B401.

👉 V území, vymezeném severně od ulice Gregorova, zcela přehodnotit systém dopravy tak, aby budoucí obytný areál v tomto území nebyl dopravně obslužný pouze z ulice Gregorova, ale byl hlavně dopravně obslužný ze severní strany od komunikace označené ve studii U003, tedy budoucí komunikace, která odbočuje z ulice Ryšavého naproti ulici Komárkova (řešení podobné viz Urbanistická studie Roztyly 8/2009, ÚRHMP).

👉 Novou komunikaci U401 napojit na stávající ulici Gregorova pouze jednosměrně, a to od ulice Gregorova tak, aby nová komunikace přetížené Gregorově ulici ulehčila. Napojení nové komunikace U401 by bylo také na komunikaci U003. Komunikaci U401 (nebo alespoň její část) včetně parkovacích míst vést v podzemí, aby lokalita poblíž lesa nebyla tolik zatěžována.

👉 V území severně od ulice Gregorova – až k budoucí komunikaci označené ve studii U103 – zmenšit a rozvolnit výstavbu a přehodnotit umístění budov na úkor zeleně (řešení podobné viz Urbanistická studie Roztyly 8/2009,ÚRHMP, kde je výstavba situována jen ke komunikaci Ryšavého).

👉 Doporučujeme zvážit komunikace U205 a U206 včetně parkovacích míst (ke stavebním blokům B202a, B202b a B202c) vést v podzemí. Stejné řešení doporučujeme zvážit i pro komunikace U104, U105 a U103 (ke stavebním blokům B401, B109, B110, B111). Obě části území jsou v těsné blízkosti lesa s odpočinkovou zónou, ale vedení dopravy i doprava v klidu, pokud jsou situovány na povrchu, les i klidovou oblast silně narušují.

👉 V území zachovat souvislou zeleň, která tvoří ucelený pás od Kunraticko-Michelského lesa směrem k metru Roztyly.

👉 Zlepšit průchodnost územím rozšířením komunikace U101 v části blíže u lávky přes komunikaci 5. května a zmenšením bloku B102.

👉 Nesouhlasíme s přesunem zastávky MHD do ulice Ryšavého ve směru z centra ani ve směru do centra.

Co se týče samotné studie, je to studie takzvaně „návrhová“. To znamená, že nevychází pouze z platného územního plánu, který nyní máme, ale pracuje rovnou i s už podanými návrhy na změnu tohoto plánu. Otevírá tím tak možnosti dalších změn do budoucna. Nicméně o každé jednotlivé změně územního plánu se tak jako tak bude vždy jednat zvlášť.

Musím znovu opakovat, že návrh této studie byl mnohokrát připomínkován nejen Radou Prahy 11, politickými i občanskými subjekty, různými odborníky i jednotlivými občany. Všechny včas předané připomínky je Magistrát povinen vypořádat. Na základě toho bude pak studie přepracována.

O dalším postupu a případných změnách vás budu dále informovat. V každém případě jsem jako Roztylák na vaší straně a se studií v této podobě se rozhodně neztotožňuji!