Na čtvrteční jednání Zastupitelstva hlavního města Prahy jsem měl několik otázek na pražského primátora Zdeňka Hřiba ohledně jeho komunikace se stranickým kolegou, ministrem pro místní rozvoj Ivanem Bartošem, k novele stavebního zákona.

Primátorovi však ani my zastupitelé, ani občané, nestojíme za to, aby v jednacím sále v čase vymezeném na interpelace zůstal. Své dotazy jsem mu tak byl donucen poslat písemně.

Celé znění najdete zde:

Vážený pane primátore,

obracím se na Vás s věcí velmi zásadní a důležitou. Ministr pro místní rozvoj Ing. Ivan Bartoš v těchto dnech odeslal do elektronické spisové služby Vlády – eKlepu – návrh novely stavebního zákona, který byl přijat v loňském roce, a jehož velká část měla vstoupit
v účinnost v dalším roce, respektive nejpozději 1. 7. 2023. Zdá se, že přes nyní projednávaný odklad účinnosti se skutečné změny nyní nedočkáme.

Paralelně nicméně pan ministr uvolnil svůj změnový návrh. Chtěl jsem se Vás původně zeptat na to, zda jste po stranické linii s panem ministrem vznikající návrh projednával, či zda jste měl čas se s tímto návrhem již seznámit, a zda je možné získat analýzu hlavního města Prahy, která by ozřejmila, co pozměňovací návrh pro naše město přináší.

V mezidobí se mi ale do ruky dostala analýza jednoho z magistrátních expertů na tuto problematiku. Její čtení je naprosto šílené a z jejího textu fakticky vyplývá, že pokud by tento návrh byl přijat, dostala by se Praha do fatálních problémů v oblasti svého rozvoje.

Dovolte mi citovat některé ze zásadních prohlášení autora této analýzy:

 •  novela ruší Pražské stavební předpisy, bere možnost úpravy technických požadavků
  na výstavbu ovlivňujících uspořádání území,
 •  novela opět zavádí povinné přepracování rozpracovaných územních plánů v
  jednotném standardu, ruší prosazené dokončení podle stávajícího zákona
  pozměňovacím návrhem,
 •  novela zavádí nesmyslný jednotný grafický standard se sankcemi vůči projektantům a
  obcím, což je přímý útok na Metropolitní plán,
 •  zkracuje se platnost starých ÚP do roku 2025, ruší se možnost jejich změn, což je další
  přímý útok na Metropolitní plán a zároveň na platný území plán Prahy… (v akutní krizi
  bydlení a humanitární krizi způsobené napadením Ukrajiny!!!),
 •  novela opět zavádí ZÁVAZNÁ stanoviska dotčených orgánů, ve změnovém zákoně
  OPĚT zavádí závazné stanovisko Památkářů v ochranných pásmech, tzn. komplikuje
  povolování staveb v celém souvisle zastavěném území Prahy,
 •  novela zavádí plnou kontrolu Ministerstva nad územními plány prostřednictvím
  nadřazené ÚPD a vyhrazených staveb, MMR nepřipouští ani minimální úpravu
  přenesením pořizování do samostatné působnosti,
 •  přenáší na obce povinnost výkonu státního stavebního dozoru, který přísluší státní stavební správě, a naopak nedává obcím žádné kompetence.

To jsou jen nejvýznamnější body, které se dotýkají přímo a specificky Prahy. Samotná analýza je ve skutečnosti mnohem delší a kritických bodů definuje zásadně větší množství. Jejím závěrem autor píše: Novela je výrazně horší než platný zákon, jediná možnost je prodloužit legisvakanční období zákona, odmítnout všechny 3 návrhy, (novela, vyhláška 500 a Jednotné environmentální stanovisko) jako naprosto zmatečné, sebrat přípravu z MMR a připravit externě kvalitní novelu. Toto nesmí projít, je to katastrofa.

Vážený pane primátore, věřím, že jste s návrhem vašeho stranického ministra byl již seznámen, stejně jako s tím, co kriticky negativního přinese městu, jehož jste dnes vrcholným představitelem. Logicky se Vás proto ptám, jaké budou další Vaše kroky v této
věci.

Domnívám se, že je nyní potřeba rychle, dynamicky a jednoznačně jednat. Navrhuji proto, aby toto zastupitelstvo obdrželo od vedení města celkovou analýzu návrhu MMR, a aby k ní na svých dalších jednáních přijalo jednoznačné stanovisko. Aby Zastupitelstvo hlavního města Prahy odmítlo takové změny, které poškodí jeho rozvoj a ve svém důsledku jeho obyvatele.

S ohledem na to, jak se ministr Bartoš snaží věc silou a rychle protlačit za každou cenu, prosím, abychom podklady dostali v následujících 14 dnech, a aby byl tento bod zařazen na další jednání zastupitelstva.

Věřím, že se ke mně přidají nejen kolegové zastupitelé, ale také pan náměstek Hlaváček, který by měl být bezesporu celou věcí také vyděšen.