Sdílím milý dopis pana starosty Dohnala.

Pro vietnamskou komunitu

Tại Praha vào ngày 19 tháng 3 2020                                                                     Č.j.:MCP11/20/016591/STA

Kính thưa hàng xóm, cư dân của Thành phố phía Nam,

hiện nay thì chúng ta đang đều chịu tình hình khó khăn liên quan đến sự phổ biến của vi rút nguy hiểm COVID-19 và tất cả các biện pháp của chính phủ được chấp nhận bao gồm sự cấm sự chuyển động tự do của người ta, sự đóng cửa của các trường học và hầu hết cửa hàng. Chúng tôi ở Toà thị chính đang cố gắng để giảm thiểu tác động đến cư dân của Praha 11. Xin hãy chú ý đến những điểm được ghi ở dưới:

1) Nếu có dịp các bạn hãy xem trang web www.praha11.cz  và các truyền thông xã hội của quận là Facebook và Instagram. Nếu không có mạng thì xin hãy gọi điện đường dây nóng công dân của Toà thị chính 800 104 300.

2) Đường dây nóng khẩn cấp dành cho người lớn tuổi vào số điện thoại 800 160 166, 800 157 157 (24 tiếng mỗi ngày). Người tình nguyện mà hợp tác với Tòa thị chính thủ đô Praha và tổ chức Cuộc sống 90, Hội Chữ thập đỏ Séc, Hội Hướng Đạo, lính cứu hoả và tư nhân thương gia ví dụ như trang web www.rohlik.cz hoặc www.kosik.cz, v. v… giúp đỡ và mua sắm cho các người lớn tuổi mà cần giúp đỡ.

3) Giờ làm việc hiện nay của Uỷ ban quận Praha 11 là:  Thứ hai từ 9 giờ đến 12 giờ và Thứ tư từ 14 giờ đến 17 giờ bao gồm văn phòng nộp hồ sơ.Văn phòng thông tin Ocelíkova cung cấp thông tin qua máy điện thoại vào số 800 104 300 và qua e-mail obcanskalinka@praha11.cz . Ở trong toà nhà ở phố Vidimova, ở sở nội vụ có một quầy văn phòng dành cho công chúng để được nhận thông tin lúc những giờ làm việc được ghi ở trên. Nếu biết về ai cần sự giúp đỡ xin hãy liên hệ với chúng tôi.

4) Ở Cộng hoà Séc không có đủ đồ bảo hộ. Nếu các bạn muốn tham gia với ví dụ việc may khẩu trang vải xin hãy liên hệ với điều phối viên Cử nhân Petra Víznerová vào e-mail: viznerovap@praha11.cz , số điện thoại: 736 600 806.

5) Xin lưu ý rằng nếu không đeo đồ bảo hộ (khẩu trang, mặt nạ, khăn quàng cổ, v.v.) thì không được rời khỏi nhà, đi bằng phương tiện giao thông công cộng, đi vào trong cửa hàng, uỷ ban và tất cả các nơi công cộng khác. Xin hãy tuân theo biện pháp này.

6) Kính thưa người lớn tuổi trên 65 tuổi xin hãy ở nhà đi. Chúng tôi chuẩn bị để giúp đỡ các bạn!

Tôi cảm ơn mọi người trong việc hợp tác và tôi chúc mọi người sức khoẻ dồi dào.

Jiří Dohnal, chủ tịch quận Praha 11

 

Pro ruskou komunitu

В Праге, 19.03.2020                                                                                                                                      Р.н.:MCP/11/20/016591/STA

Дорогие соседи и жители Южного города,

сейчас мы все живем в сложное время в связи с распространением опасного вируса COVID 19 и постановлениями правительства, включая запрет свободного передвижения, закрытие школ и большинства предприятий. В мэрии мы стараемся минимизировать воздействие этих мер на жителей Праги 11. Пожалуйста, обратите внимание на следующие пункты:

1) Если у вас есть возможность, следите за нашим сайтом www.praha11.cz или же за нашими страничками в социальных сетях (Facebook и Instagram). Ecли у вас нет доступа к интернету звоните на городской номер мэрии: 800 104 300

2) Кризисная линия для пожилых людей: 800 160 166, 800 157 157 (круглосуточно).  По этому номеру пожилым людям помогают с покупками  волонтеры в сотрудничестве с Магистратом Праги и организацией Život 90, Чешским красным крестом, скаутами, пожарными и частными предпринимателями, такими как, например, rohlík.cz и т.д.

3) Актуальные часы приема Администрации городской части Прага 11: Пн 9:00 – 12:00 и Ср 14:00 – 17:00, включая отделение приема. Информационный центр Ocelíkova предоставляет услуги по телефону 800 104 300 и по электронной почте obcanskalinka@praha11.cz . В здании Vidimova, в отделении внутренних дел, будет в выше указанные часы работать одно окошко, где вас могут проинформировать. Если вы знаете кого-нибуть, кому нужна помощь, обращайтесь к нам.

4) В Чехии большая нехватка защитного снаряжения. Если вы захотите присоединиться к волонтерам, которые шьют тканевые маски, обратитесь к координатору Петре Визнеровой. e-mail: viznerova@praha11.cz, тел. 736 600 806.

5) Пожалуйста, помните, что без защитного снаряжения (маски, респиратора, шарфа и т.д) нельзя выходить из дома, ездить на городском транспорте, заходить в магазины, в городские администрации и другие общественные учреждения.  Пожалуйста, придерживайтесь этих мер предосторожности.

6) Если вы старше 65 лет, пожалуйста, останьтесь дома. Мы готовы вам помочь!

Спасибо всем Вам за сотрудничество, крепкого Вам здоровья,

Йиржи Догнал, староста городской части Прага 11

 

Pro ukrajinskou komunitu

У Празі, 19.03.2020                                                                         Р.н..:MCP/11/20/016591/STA

Любі сусіди, мешканці Південного міста,

ми живемо у складні часи, пов’язані з поширенням небезпечного вірусу COVID 19 та прийнятими постановами уряду, включаючи заборону вільного пересування, закриття шкіл та більшості магазинів. У мерії ми намагаємося мінімізувати вплив цих заходів на жителів Праги 11. Будь ласка, зверніть увагу на наступні пункти:

1) Стежте за нашим сайтом www.praha11.cz або ж за нашими сторінками в соціальних мережах (Facebook та Instagram). Якщо у вас немає доступу до інтернету, телефонуйте на спеціальний номер мерії  для громадян 800 104 300.

2) Цілодобова кризова лінія для літніх людей 800 160 166, 800 157 157. За цим номером літнім людям допомагають з покупками волонтери у співпраці з Магістратом Праги і організацією «Život 90», Чеським червоним хрестом, скаутами, пожежними службами та приватними підприємцями, такими як, наприклад, rohlík.cz і т.д..

3) Актуальні години прийому Адміністрації міської частини Прага 11: Пн 9:00 – 12:00 і Ср 14:00 – 17:00, включаючи віконце для подання документів. Інформаційний центр Ocelíkova надає свої послуги за телефоном 800 104 300 та через електронну пошту obcanskalinka@praha11.cz. У відділі внутрішніх справ у будівлі Vidimova буде у вищевказані години працювати одне віконце для надання інформацій громадянам. Якщо ви знаєте когось, кому потрібна допомога, звертайтеся до нас.

4) У Чехії велика недостача захисного спорядження. Якщо ви хочете долучитись до волонтерів, які шиють маски, зверніться до координаторки Петри Візнерової – e-mail: viznerova@praha11.cz, тел. 736 600 806.

5) Будь ласка, пам’ятайте, що без захисного спорядження (маски, респіратора, хустини, шарфа і т.п.) заборонено виходити з дому, їздити у міському транспорті, заходити в магазини, у міські адміністрації та інші громадські установи. Будь ласка, дотримуйтеся цих запобіжних заходів.

6) Якщо ви літня людина віком від 65 років, будь ласка, залишіться вдома. Ми готові вам допомогти!

Дякуємо Вам за співпрацю, з побажаннями міцного здоров’я,

Їржі Догнал, староста міської частини Прага 11