Milíčovský rybník na Jižním Městě přibude do majetku hlavního města Prahy, a to i se dvěma přilehlými pozemky. Město potvrdilo jejich odkup za celkovou cenu 6 848 100 Kč bez DPH.

Praha vlastní většinu pozemků v oblasti přírodní památky Milíčovský les a rybníky. Přírodní památku tvoří soubor přirozených doubrav, olšin, vlhkých luk a rybníků. Rostou zde významná společenstva rostlin a nachází se zde chránění živočichové, zejména obojživelníci. Území je unikátní také tím, že se jedná o místo s největší diverzitou obojživelníků na území Prahy.

Stav vodní hladiny Milíčovského rybníka také přímo ovlivňuje stav hladiny v přilehlých tůních a hladinu podpovrchové vody na přilehlých vlhkých loukách.

Význam Milíčovského rybníka je také vodohospodářský, neboť je součástí sedmi vodních ploch v povodí Milíčovského potoka, které zadržují vodu a plní tak funkci protipovodňové ochrany.

Jsem velice rád, že jsem se mohl podílet na odkupu Milíčovského rybníka a přilehlých pozemků, které bude mít nyní ve vlastnictví hlavní město.