Dneškem byl dokončen proces nabytí akciového podílu ve společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s., (PVK) splněním všech podmínek pro převedení 49 % akcií společnosti PVK na společnost Pražská vodohospodářská společnost, a.s., (PVS) sjednaných smlouvou o převodu cenných papírů. Současně bylo sjednáno právo opce na převod zbývajících 51 % akcií PVK na společnost PVS v roce 2028.

 V rámci vypořádání převodu cenných papírů PVS, jako nabyvatel akciového podílu, uhradila prodávajícímu VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE S.A. kupní cenu ve výši 1 754 000 000 Kč. Sjednané podmínky zaručují kontrolní pozici PVS na rozhodování zásadních otázek týkajících se provozování vodovodů a kanalizací na území hlavního města Prahy. Mezi ně patří uzavření akcionářské dohody, poskytnutí záruk za stav společnosti PVK ze strany prodávajícího, obsazení dohodnutých pozic v představenstvu a dozorčí radě PVK zástupci delegovanými PVS atd.

 Hlavní město Praha, které je jediným akcionářem PVS, vstupuje jako partner do modelu provozování vodohospodářské infrastruktury na svém území. Akcionářský podíl ve společnosti PVK umožní Praze vykonávat efektivní dohled nad činností provozovatele vodohospodářské infrastruktury a rovněž užší spolupráci s ním.

 „Opravdu mě těší, že se nám daří napravovat nepochopitelné kroky předchozích vedení města. Když se v roce 2002 Praha zbavovala kontroly nad vodou, byla to ohromná chyba a nám se ji teď podařilo napravit. Po narovnání smlouvy na pronájem Škodova paláce, získání Pražských služeb a veřejného osvětlení do majetku města, je zpětný odkup PVK dalším velkým úspěchem. Bude to mít samozřejmě i přímý dopad na lidi, protože město bude moci lépe kontrolovat ceny vodného a stočného. Ráda bych také poděkovala za konstruktivní přístup všem zúčastněným, protože, i když se jednalo dlouho tvrdě, tak oceňuji férovost těch jednání,“ říká primátorka Adriana Krnáčová.

 „Chtěl bych všem poděkovat za jejich práci a úsilí, díky kterému se nám podařilo dokončit jednu z nejdůležitějších transakcí pro hlavní město Prahu,“ uvedl radní hl. m. Prahy pro oblast majetku Karel Grabein Procházka.

 PVS je správcem vodohospodářského infrastrukturního majetku, prostřednictvím kterého je pro území Prahy zajištěno zásobování obyvatelstva a ostatních spotřebitelů pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod. PVS činnost správce vykonává na základě Smlouvy o nájmu a správě věcí ve vlastnictví hlavního města Prahy v souvislosti s poskytováním vodohospodářských služeb a služeb odvádění a čištění odpadních vod a souvisejících služeb, ze dne 5. listopadu 1998, ve znění jejích dodatků.

 PVK je na základě Smlouvy o podnájmu a podmínkách provozování vodovodů a kanalizací ve vlastnictví hlavního města Prahy oprávněna provozovat vodohospodářský majetek, který slouží k  zásobování hlavního města Prahy pitnou vodou a zajištění služeb odvádění a čištění odpadních vod. Tato smlouva o podnájmu uzavřená mezi PVS a PVK je účinná do dne 31. prosince 2028.

 V rámci procesu akvizice PVK bylo postupováno s maximální možnou mírou transparentnosti, o čemž svědčí zveřejnění všech podstatných smluvních dokumentů v Registru smluv ministerstva vnitra ČR:

Smlouva o převodu zaknihovaných cenných papírů PVS – Veolia

Akcionářská dohoda PVS – Veolia

Rámcová dohoda o rozdělení vloženého kapitálu HMP – PVK

Dodatek č. 24 smlouvy o podnájmu a provozování  PVS – PVK

Memorandum o spolupráci PVS – Veolia – PVK

 

Z hlediska procesu schvalování celé transakce byla ze strany hl. m. Prahy přijata následující rozhodnutí:

Usnesení Rady HMP č.1594. ze dne 27.6.2017

Usnesení Zastupitelstva HMP č. 26/37 ze dne 27.4.2017

Usnesení Rady HMP č. 415 ze dne 6.3.2018

Usnesení Rady HMP č.1467 ze dne 12.6.2018

Usnesení Rady HMP č.1468. ze dne 12.6.2018

Usnesení Zastupitelstva HMP č. 38/52  ze dne 14.6.2018

„Za dozorčí radu PVS, a.s. mohu konstatovat, že jsme tuto transakci od začátku podporovali. Prodej těchto strategických sítí byla podle mého názoru zásadní chyba v rozvoji Prahy. Jejich navrácení do našeho majetku nám umožní zásadní zrychlení a zpružnění nejen oprav zastaralé vodovodní infrastruktury, ale především budování nové tím směrem, kam se Praha bude chtít rozvíjet. Jsem rád, že se to povedlo dotáhnout a děkuji všem, kteří na tom pracovali.“

Ing. Ondřej Prokop, zastupitel hl. m. Prahy