1. Pomůžeme Pražanům v těžké ekonomické situaci

Praha má k dispozici prostředky, kterými může zmírnit dopady současné krize a pomoci těm, kteří se ocitli nebo ocitnou v existenčních problémech. Na účtech města je přes 70 miliard. Část z těch peněz by teď měla jít na pomoc lidem. Byli to zastupitelé za hnutí ANO, kteří už prosadili „Balíček okamžité pomoci pro Pražany“. Ten pomůže cíleně rodinám, domácnostem, ale i seniorům, například odpuštěním školkovného, poplatku za družinu, zajištěním obědů ve školách a školkách zdarma, doplatkem k příspěvku na bydlení. Přidáme fi nanční prostředky na platy u klíčových profesí (učitelé, pracovníci v sociálních službách, městští policisté) nad rámec tabulkových platů. Jednak změnou rozpočtového určení daní, které na návrh STANu od roku 2012 snížilo prostředky Praze a pak motivací lidí, aby se i papírově přestěhovali do Prahy a ta tak za ně mohla dostávat fi nance.

  1. Zlevníme život v Praze

Životní náklady v Praze jsou výrazně vyšší než ve zbytku republiky a současná míra zdražování dělá život v Praze pro mnohé skupiny obyvatel ekonomicky neúnosným. Město má přitom celou řadu možností, jak ohroženým skupinám obyvatel pomoci. Společnost Pražská plynárenská je vlastněna hl.m. Prahou, a má proto možnost ovlivnit cenotvorbu pro ohrožené skupiny zákaníků jako jsou senioři, jednočlenné domácnosti seniorů, matky samoživitelky atp. V krizi musí prostě Praha svým občanům pomoci. Na krizový rok 2023 bude MHD zdarma. Trvale bude MHD zdarma pro naše studenty a seniory v rámci PID. Chceme více podpořít klíčové profese ve veřejných službách, které jsou placené na základě tabulkových platů (učitelé, zdravotníci, sociální pracovníci apod.).

  1. Praha patří všem – i motoristům

Zavedeme jednotnou parkovací zónu pro celou Prahu a pro všechny Pražany. Upravíme systém zón placeného stání, tak, aby výše platby za parkování spravedlivě zohledňovala velikosti zaparkovaného vozidla, a tedy i místa, které na parkovací zóně zabírají. Budeme budovat další parkovací kapacity na okrajích měst. Klíčové dopravní stavby pro nás budou mít skutečnou prioritu. Zrušíme nesmyslné cyklopruhy na silnicích, které nejsou cyklisty příliš využívané a které vytvářejí zbytečně nebezpečné kolizní situace s automobilovou dopravou.

  1. Sídliště nebudou na okraji našeho zájmu

Opravíme zchátralé vestibuly metra a veřejný prostor na našich sídlištích. Budeme budovat parkovací stání a lehké parkovací domy, tam kde je to potřeba. Budeme pokračovat v rozšiřování občanské vybavenosti na sídlištích. Primárně chceme řešit problematiku nedostatku pediatrů. Zvýšíme tabulkový počet strážníků a zajistíme služebnu MP v každé MČ (Praha 1-22) tak, aby sídliště byly skutečně bezpečným domovem. Budeme podporovat nízkoprahová centra a primární prevenci.

  1. Místa v pražských školách musí být pro Pražany

V Praze kriticky chybí místa na základních i středních školách. Nedostatečné kapacity středních škol budeme řešit mimo jiné zavedením spádovosti u vybraných středních škol. Vytvoříme jednotný elektronický systém pro podávání přihlášek na pražské školy, prostřednictvím kterého bude možné nejen hlásit děti do škol. Vyhlásíme program na dotování školních obědů.

  1. Zvýšíme dostupnost bydlení

Město musí začít hrát aktivní roli na trhu s bydlením, a to především v oblasti nájemního bydlení s městem garantovaným nájmem. Budeme proto stavět nové obecní byty s regulovaným nájmem, vykupovat byty na trhu, a především je získáme ve spolupráci s developery u jejich nové výstavby. Praha musí mít znovu silný vlastní bytový fond. Spustíme projekt re-rekolaudace nebytových prostor v centru města, tedy přeměnu nebytových prostor zpět na byty.

  1. Pohyb dětí je pro nás důležitý

Výrazně zvětšíme podporu sportu v Praze a soustředit se budeme právě na děti. Cílenou podporou pomůžeme ke sportu i dětem z chudších a ohrožených rodin. Zvýšíme fi nanční prostředky pro pražské sportovní kluby.

  1. Vyřešíme problém s krátkodobým ubytováním

Ukončíme prázdné řeči o regulaci krátkodobého ubytování. Dotáhneme legislativní změny, která nastaví jasná pravidla pro krátkodobé ubytování hlavně v centru města. Chceme vrátit tisíce pražských bytů na trh dlouhodobého nájemního bydlení a vytvořit tak tlak na snížení výše nájmů.

  1. Lepší podmínky pro život našich seniorů

Vytvoříme podmínky, aby senioři měli možnost vést v Praze aktivní, společenský život a možnost bezplatného pohybu po městě MHD je toho základním předpokladem. Zavedeme taxi pro seniory a nastavíme speciální paušál podle zóny, do které senior bude potřeba přepravit. Praha má obrovský nedostatek v počtu kapacit v domovech pro seniory. V současnosti je v Praze necelých 2800 lůžek v domově pro seniory, neuspokojených žádostí je přitom přes 6 500. Zvýšení kapacity těchto zařízení je naší absolutní prioritou. Zaměříme se i na zvýšení dostupnosti sociální a terénní péče.

  1. Pohodový život ve městě – klid po 22. hodině

Některé části Prahy, ať již jde o Letnou, Ledárny v Braníku nebo jiné, se staly v poslední době místy časté hlasité veřejné produkce, a to do pozdních nočních hodin. I kulturní akce je ale možné zorganizovat tak, aby neomezovaly životy místních. Večerka na veřejné produkce od 22 hodiny bude pravidlem.

  1. Ani drobná péče o Prahu se nesmí zanedbat

Sekání trávy, lavičky, odpadkové koše, chodníkový program, stojany na kola, více vodních prvků, jako např. mlhoviště a pítka do města. I to bude naše práce. Chceme čisté, přívětivé a rozumně organizované město.

Přečtěte si celou naši brožurku zde, kde se seznámíte i s našimi kandidáty do Zastupitelstva.