Po všech peripetiích z roku 2014, se konečně nové radě MČ Praha 11, podařilo schválit projekt dostavby „západního křídla“ ZŠ a MŠ Chodov (Květnového vítězství, 57). Jedná se o variantu, která zabezpečuje dostatečnou plochu pro šatnové prostory žáků, v prvním podlaží přináší malou tělocvičnou plochu a v dalších třech podlažích pak učebny. Tato varianta zabezpečí rovněž přesun dvou tříd z objektu mateřské školy do objektu základní školy. Tím se navýší počet míst v předškolních zařízeních na území MČ Praha 11. Dalším bonusem pak bude i zlepšení pracovních podmínek jak pro pedagogické pracovníky školy, tak i pro administrativu školy.

Co tedy schválení tohoto finálního projektu předcházelo? Nejasná a neprůhledná stanoviska „podporované“ varianty dostavby školy v průběhu prvního pololetí 2014, zamítavé stanovisko „starého“ vedení MČ Praha 11 z 08/2014 ke zpracované žádosti na podporu dostavby školy a v neposlední řadě i ukončení spolupráce s projekční kanceláří připravující projekt a odstoupení od původní smlouvy s touto firmou v 09/2014.

Dne 14. Ledna 2015 byla svolána nová pracovní skupina k dostavbě školy. Jednání řídil pan radní Mgr. Jakub Lepš, který v novém složení MČ odpovídá za oblast školství. Za školu se práce v této skupině účastní i ředitel školy a pan Ing. Jan Frey.

MČ Praha 11 podala v řádném termínu žádost na MŠMT v rámci vyhlášeného druhého kola rozvojového programu na podporu dostavby škol a školských zařízení. Zároveň v rámci výběrového řízení byla na začátku března 2015 vybrána firma, která zhotoví projektovou dokumentaci celého díla. O postupu a dalších krocích Vás budeme dále informovat.