Protikorupční strategii pro období 2017-2019 odsouhlasenou Radou hl. m. Prahy minulé úterý schválilo dnes Zastupitelstvo hl. m. Prahy. Zásady stanovené tímto dokumentem budou postupně realizovány nejen na magistrátu, ale i v jeho příspěvkových organizacích a také ve firmách vlastněných hlavním městem. Schválení protikorupční strategie je také jednou ze zásadních podmínek pro čerpání strukturálních a investičních fondů Evropské unie.

„Schválení Protikorupční strategie považuji za úspěch, protože je to dokument, který město zcela zásadně potřebovalo. Jde o konkrétní opatření, která nám pomohou korupci předcházet, a například tak bude nově zavedena povinnost zveřejňovat všechny smlouvy v centrální evidenci, která bude volně přístupná. Těch opatření je samozřejmě mnohem více a já věřím, že jejich zavádění postupně zlepší důvěru občanů v tuto instituci,“ uvedla primátorka hl. m. Prahy Adriana Krnáčová.

Protikorupční strategie stanovuje aktivity především nejen v oblasti aktivní prevence boje jak s korupcí samotnou, ale také s dalšími negativními jevy, které s sebou korupce přináší. Postupy a opatření uvnitř organizační struktury města budou implementovány na všech úrovních řízení, které mohou být potenciálně z hlediska korupce zranitelné. Budou také od počátku podléhat důsledné kontrole a účinnost strategie bude každoročně vyhodnocována a výsledek předložen Radě hl. m. Prahy.

Přijatý materiál se vztahuje nejen na všechny zaměstnance hlavního města Prahy zařazené do Magistrátu hl. m. Prahy, ale stejnou měrou platí také na členy orgánů hl. m. Prahy včetně členů Zastupitelstva hl. m. Prahy. Základní principy strategie budou uplatňovat i příspěvkové organizace zřízené hl. m. Prahou a obchodní společnosti s majetkovým podílem hl. m. Prahy. Hlavními hodnotami při naplňování Protikorupční strategie na všech úrovních jsou objektivita, otevřenost, profesionalita a odpovědnost, kvalita a efektivita, integrita, vzdělanost a úcta k lidem.

„Schválení Protikorupční strategie bylo jedním z programových prohlášení této Rady a já jsem rada, že se nám tento bod podařilo splnit,“ dodala primátorka Adriana Krnáčová.