Milí sousedé,
rád bych se vyjádřil k objektu ve Vojtíškově ulici na Jižním Městě II (kousek od naší KC Zahrada), na jehož adresu se v posledních dnech na sociálních sítích rozjely různé diskuse. Konkrétně se jedná o projekt „přístavby a nástavby objektu Vojtíškova čp. 1828 pro bydlení a ubytování“. Myslím, že je důležité zodpovědět časté dotazy a uvést na pravou míru některé dezinformace.
V první řadě bych rád podotknul, že se podle příslibu investora skutečně nebude jednat o ubytovnu pro „nepřizpůsobivé“ a že nejde tedy o vybudování „obchodu s chudobou“ tak, jak to známe ze severních Čech. Naopak jde tu o přístavbu objektu s cílem nabídnout úctyhodné bydlení, ve kterém plánuje mimochodem bydlet i rodina investora.
Investorem v tomto případě není žádná anonymní akciová společnost jako to bývá obvykle, nýbrž konkrétní fyzická osoba, která se za nic a za nikoho neschovává a o projektu otevřeně komunikuje. Jak s radnicí, tak i s občany a sousedy v lokalitě. Jinými slovy nemusíte se obávat, že by si tu nějaká pochybná firmička chtěla postavit ubytovnu pro chudé a vydělávat na nich. Ostatně i sama investorka deklarovala na veřejném setkání, že je jejím záměrem postavit standardní bydlení na úrovni.
Přiznám se, že k projektu jsem také od začátku pohlížel velmi skepticky, nicméně po mnoha jednáních s paní investorkou byly mé obavy, jak se ukázalo, zbytečné. Paní investorka je rozumná a má zájem spolupracovat s radnicí MČ Praha 11, čehož si cením, neboť to rozhodně není její povinností. Obavy, které velmi často zaznívají ve smyslu, že dojde ke znehodnocení vašeho bydlení, se tak nezakládají na pravdě.
Dále jsme jako Rada městské části Praha 11 investorce dali naše připomínky, které měla vypořádat před podáním žádosti o územní rozhodnutí. Kromě toho, pokud je mi dobře známo, tak investorka do dnešního dne nemá vydané územní rozhodnutí a ani stavební povolení. Je tedy vlastně otázkou, zda se vůbec investorce podaří získat. To je nicméně otázka spíše na státní správu, která toto řeší. My, politici, do tohoto ze zákona nesmíme zasahovat. Naproti tomu občané (sousedé) mají právo nahlížet do spisu, kde naleznou veškeré informace a podklady., a přímí účastníci se mohou vyjadřovat ke stavebnímu řízení a mohou také podávat své připomínky do probíhajících řízení.
Přesto nepopírám fakt, že kdybych měl možnost vrátit se v čase a rozhodoval bych já osobně o tom, zda se prodají kotelny v našich sídlištích, tak mohu s čistým svědomím říci, že já osobně bych to nepodpořil, poněvadž se domnívám, že tato cesta, kterou rozhodli naši političtí předchůdci ve vedení městské části Praha, je absolutně nešťastná. Pokud by si bývala Praha tyto objekty ponechala, mohly se postupně přetvořit v služby a veřejnou vybavenost a nemuseli jsme pořád dokola řešit, zda soukromý projekt je příliš velký nebo nevhodný pro dané místo. Každopádně je důležité brát na vědomí fakt, že k tomuto odprodeji došlo, a rovněž respektovat to, že konec konců žijeme v právním státě a právo vlastnit je jedním ze základních lidských práv, které nám deklaruje Listina základních práv a svobod. Z toho tedy vyplývá, že pokud někdo koupil pozemek se stavbou v nějakém daném územním plánu, má zkrátka a dobře možnost, s ohledem na veškerá práva a povinnosti s tím související, ho upravovat a nikdo by neměl neoprávněně zasahovat do výkonu jeho vlastnických práv.
V rámci diskusí byl zmíněn i fakt, že jsem na jednání Zastupitelstva městské části Praha 11 nehlasoval PRO zařazení bodu Vojtíškova, To je pravda, udělal jsem to však jen z toho důvodu, že jsem slíbil veřejně svolat separátní jednání s investorkou za přítomnosti všech občanů, kteří o toto setkání projeví zájem. Na samotném jednání Zastupitelstva by na důstojnou diskusi nebyl časový prostor a pravděpodobně by nebyly ani zodpovězeny řádně všechny dotazy. Tím dávalo separátní jednání s občany větší smysl.
Tak se i stalo, a to dne 23. června 2020, kdy proběhlo veřejné projednání s investorkou. Ano, je pravda, že setkání bylo omezené na počtu účastníků, avšak nebylo to proto, že by si to radnice či investorka
vymysleli, nýbrž bylo nutné dodržet nařízení vlády v souvislosti s pandemií koronaviru, jak jistě víte. Toto projednání trvalo více než 2 hodiny a investorka zodpověděla veškeré dotazy občanů, které zazněly.
Dále zazněla na internetu dezinformace ve smyslu, že paní investorka je má známá nebo známá někoho dalšího z rady. Mohu vás všechny ujistit, že tato informace je skutečně dezinformací, která se v žádném případě nezakládá na pravdě. Paní investorku jsem viděl poprvé v životě v průběhu roku 2019, kdy přišla poprvé představit svůj záměr na radnici. Pokud je mi známo, zcela stejně to měli i ostatní kolegové z Rady.
Další dezinformace se týkala pronájmu prostoru pro účely parkoviště. Ta tvrdí, že Praha 11 pronajímá tento prostor investorce za směšně nízkou cenu. Je pravda, že si paní investorka od městské části Praha 11 pronajala pozemek pro vybudování parkoviště, za který platí řádně a včas nájemné. K tomu je ale nutné uvést, že si pronajala pouze ČÁST celkového pozemku (cca 372 m2). Čili nájemné, které platí, odpovídá této ploše. Na internetu se tvrdí, že jsme pronajali celý prostor (tj. 27 811 m2) za „směšnou cenu“. To se skutečně nezakládá na pravdě. Cena odpovídá zmíněným 372 m2. Ostatně tuto informaci si můžete ověřit v usnesení 0702/29/R/2019, které tady bylo i několikrát sdíleno, avšak někteří lidé úmyslně šíří nepravdy.
Dále vás mohu ujistit, že investorka tento prostor nutně nepotřebovala. Mohla si sice parkovací místa zajistit i jinými způsoby, ty by ale způsobily nepříjemnosti v sousedství. Např. mohla si je zajistit vybudováním parkovacího zakladače, což by se však negativně podepsalo na okolním prostředí a na výhledu z přilehlého domu (je to prostě ošklivá ocelová klec, navíc dost hlučná). Nebo si je mohla také pronajmout od přilehlého hlídaného parkoviště či mohla dát výpověď autoservisu v objektu, který investorka rovněž vlastní, a tím by získala potřebná parkovací místa. Autoservis však užívá z řada vás, tamějších občanů, a zároveň jste se vyjádřili proto, aby autoservis zůstal zachován. Proto se touto cestou investorka nevydala a vyšla tím vstříc občanům i za tu cenu, že ji to celé v tuto chvíli vyjde výrazně dráž, neboť povinnosti vybudovat parkoviště jí to nezbavuje. Na toto parkoviště je vyjma jiného i řada přísných požadavků, například zde bude muset vybudovat zatravňovací plochy, novou výsadbu zeleně, atd. Zároveň je důležité zmínit, že tato parkovací místa budou sloužit všem z přeplněného sídliště, čili je to hlavně pro občany, nikoliv pro investorku.
V neposlední řadě je třeba dodat, že investorka platí nájemné za „plochu na parkovací stání“ již od roku 2019, ačkoli její projekt nestojí a nemá ani první z důležitých povolení. Městské části tak vzniká příjem z pozemku, který by jinak stál prostředky na údržbu, seč atd.