Transparency International byla vždy subjektem, kterého jsem si velmi vážil, ale jejich článek o firmě Operator ICT, kterou osobně dozoruji se mě opravdu dotkl. Skoro by se mi chtělo až říct, že je napsaný účelově a na zakázku (někoho?), jak jinak si vysvětlit tolik demagogických informací a polopravd, které článek obsahuje? V reakci na zmíněnou zprávu Transparency International „Opencard znovu a jinak“ uvádím na pravou míru informace v ní uvedené.

Společnost Operátor ICT, a.s. si zakládá na svém transparentním jednání a vystupování, a to jak ve smyslu uzavírání smluv (přičemž jako veřejný zadavatel je povinna postupovat vždy v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek), zveřejňování smluv (zveřejňuje plně v souladu se zákonem o registru smluv), a ač k tomu není ze zákona povinna, většinu svých podnikatelských kroků činí až na základě schválení Rady Hl. města Prahy a s vědomím dozorčí rady, přičemž vynakládá značné úsilí na minimalizaci veškerých svých nákladů, které rovněž vyúčtovává Radě Hl. města Prahy.

Ve vztahu ke zřízení projektové kanceláře Smart city ve společnosti Operátor ICT, a.s. a zejména k předpokládaným nákladům na tento projekt uvádíme, že rozpočet na řízení projektů Smart city je stanoveným rámcem, nikoli částkou, která bude společnosti Operátor ICT, a.s. automaticky vyplacena. Schválený finanční rámec na základě příkazní smlouvy obsahuje:

  • 5,5 mil. Kč vyplaceno za účelem vypracování detailního návrhu a implementace celého procesu výběru a realizace projektů Smart city a budování kapacit OICT, výběr prvních projektů a zahájení tvorby detailní projektové dokumentace,
  • 43 mil. Kč za kalendářní rok (s předpokladem trvání 2 let) na pokrytí nákladů společnosti spojených s provozováním projektové kanceláře, které budou obsahovat jak interní tak externí náklady, a budou vypláceny čtvrtletně na základě detailního výkazu spotřebovaných nákladů,
  • 300 mil. Kč je částka určena na realizaci jednotlivých projektů, přičemž jednotlivé přidělování je vždy podmíněno schválením Rady Hl. města Prahy s předchozím schválením poradních orgánů rady (Komise Rady pro Smart cities a Výbor zastupitelstva pro Smart cities).

Závěrem lze jednoznačně konstatovat, že veškeré náklady v budoucnu spotřebované projektovou kanceláří Smart city budou ze strany společnosti Operátor ICT, a.s. účelně vynaložené a řádně vyúčtované, a aby mohly být proplaceny, musí být městem schválené.

Pro úplnost uvádíme vyjádření paní primátorky Adriany Krnáčové:

„Já jsem si dala za cíl Prahu nevýhodných smluv zbavovat a ne ji uvazovat do dalších. Vyjádření Transparency International vnímám jako politické, které má naprosto jiný cíl, než jak se na první pohled jeví.

Operátor ICT je naše městská firma, kterou Praha ovládá, a logicky má mechanismy, jak její činnost kontrolovat. Zástupci různých stran včetně opozice sedí v dozorčí radě a na hospodaření společnosti samozřejmě dohlíží. Veškeré projekty, které Operátor ICT navrhne k realizaci, navíc musí doporučit komise pro smart cities a následně je schválit i Rada hlavního města. Nemůže se tedy stát to, že by Operátor realizoval záměrně předražené projekty a město by je muselo proplácet. Operátor ICT bude realizovat jen takové projekty, které město bude výslovně chtít.

Neustále se tu hovoří o chytrém městu a smart cities agendě. K tomu, aby se ale z Prahy chytré město skutečně stalo, je potřeba ty projekty realizovat a to nejde bez projektové kanceláře. Vytvořit jí v rámci městské firmy a navíc takové, která se zaměřuje na IT, mi přijde jako to nejlepší možné řešení. Tento záměr byl navíc důkladně projednán a podpořila ho celá ICT komise i výbor zastupitelstva pro smart cities, ve které sedí i zástupce opozice a to včetně Pirátů, kteří jsou stejně jako já na podobné věci obzvláště opatrní.“

Původní článek Transparency naleznete zde: http://www.transparency.cz/opencard-znovu-a-jinak/