Milí sousedé,
včera proběhlo první Zastupitelstvo MČ Praha 11 v tomto roce “začalo” tento týden hodně brzy už po 7 hodině ranní. Bylo to proto, že pan starosta Dohnal zajistil pro všechny zastupitele a úředníky možnost antigenních testů na covid-19. Tyto testy mají dnes až 98% přesnost a díky nim se mohla výrazně zvýšit bezpečnost všech, kteří se jednání účastnili osobně. Mimochodem fotka k tomuto příspěvku je právě z tohoto testování. Prošel jsem zdárně jako negativní 😉🍀
Někteří zastupitelé se testovat nenechali, protože podstoupili test s negativním výsledkem v minulých dnech z jiných důvodů, někteří se bohužel nenechali testovat, aniž by byli testování v nejbližší minulosti, a tak nezodpovědně ohrozili všechny ostatní. Ale to je holt každého věc a jeho svědomí, jak se chovají k okolí.
Samotné jednání začalo po 9. hodině ráno. Opozici se opět podařilo velmi precizní diskusí, argumentací a dotazy zdržet projednávání návrhu bodů do programu a procesních bodů jako je schválení zápisu minulého jednání až do neuvěřitelných 15:30 hod. Až tehdy začal první řádný bod – rozpočet MČ Praha 11 pro rok 2021. Rozpočet pro letošní rok je počítáno s příjmy ve výši 439,8 miliónů korun a výdaji ve výši 840 miliónů korun. Rozdíl ve výši 400,2 miliónů korun bude pokryt z rezervy. Projednávání letošního rozpočtu bylo skutečně zdlouhavé a velmi složité, a to hlavně kvůli koronavirové epidemii. Bohužel i z těchto důvodů jsme museli škrtat napříč všemi gescemi, nicméně snažili jsme se, aby veškeré škrty byly racionální a nedošlo k výraznějšímu ohrožení některé z klíčových investičních akcí. Příjmovou část pak bude nejvíce tvořená z transferů od hlavního města Prahy, přičemž dále je samozřejmě počítáno i s příjmy z vlastní hospodářské činnosti a příjmy ze státního rozpočtu na výkon státní správy.
Rozpočet se projednával s malou přestávkou na interpelace neuvěřitelných 5 hodin, a to až do 20:30 hod., kdy byl konečně schválen. Opozice předložila neuvěřitelných cca 40 pozměňovacích návrhů, takže jen hlasování o nich zabralo více než půl hodiny. Nakonec rozpočet prošel tak, jak byl navržen Radou, a to bez výrazných změn, za což jsem velmi rád. Díky tomu můžeme začít pracovat na tom, aby se v roce 2021 Jižní Město stalo zase o něco lepším místem k životu!
Kromě rozpočtu pana starosty, jsem i já předkládal několik důležitých bodů. Nejpodstatnější z nich bylo, alespoň podle mě, mimosoudní narovnání sporů s billboardovými společnostmi. Jelikož billboardy, které způsobující tzv. vizuální smog ve městě jsou častým trnem v oku mnoha Pražanů a ani já je nemám rád, a proto bych vám tuto kauzu podrobněji vysvětlil, abych preventivně vyvrátil jakékoli spekulace, že by mohlo jít o nevýhodný krok pro městskou část, jak víceméně zaznělo v diskusi.
V roce 2016 MČ Praha 11, po přijatém usnesení č. 1078/29/R/2016 ze dne 30.8.2016, projevila vůli ukončit ve sjednaném termínu dříve uzavřené nájemní smlouvy se společnostmi BigBoard Praha, a.s., Czech Outdoor s.r.o. a outdoor akzent s.r.o. k účelu umístění reklamních zařízení, sdělením zaslaným těmto společnostem.
Všechny tři výše uvedené společnosti s ohledem na ustanovení občanského zákoníku o implicitním prodloužení smluv zpochybnily vůli MČ Praha 11, resp. způsob jakým byly s touto skutečností obeznámeny, reklamní zařízení neodstranily a MČ Praha 11 byla nucena domáhat se vyklizení pozemků ve správě MČ P11 soudní cestou. Jak se ukázalo v případě společností Czech Outdoor s.r.o. a outdoor akzent s.r.o. skutečně došlo k prodloužení nájemních smluv a MČ Praha 11 se teprve po čtyřech letech sporů domohla finálními rozsudky soudů vyklizení pozemků a úhrady bezdůvodného obohacení ve výši nájemného sjednaného dle původních smluv se společnostmi BigBoard Praha, a.s. a outdoor akzent s.r.o..
MČ Praha 11 postupovala s péčí řádného hospodáře a byť nebylo jisté, že u soudu její nárok obstojí, podala další žaloby na všechny tři společnosti tentokrát o vydání bezdůvodného obohacení (zisku z reklamních zařízení) nad rámec již zaplaceného bezdůvodného obohacení ve výši nájemného dle původních smluv, za což byla nucena uhradit soudní poplatky v celkové výši 538.668,-Kč.
Z posudku, který k možnosti úspěchu této žaloby vypracovala pro MČ Praha 11 advokátní kancelář Erhartová Gürlich Vítek & Partners následně vyplynulo, že:
1) výše peněžité náhrady za bezdůvodné užívání pozemků má odpovídat výši obvyklého nájemného, které bylo již uhrazeno, nikoli vydání zisku z reklamních zařízení, z nichž plyne;
2) předpokládaný nárok MČ Praha 11 na vydání bezdůvodného obohacení (zisku z reklamních zařízení) je pravděpodobně neoprávněný;
3) soudní řízení o vydání bezdůvodného obohacení (zisku z reklamních zařízení) může trvat roky;
4) náklady MČ P11 na řízení (právní zastoupení, znalecké posudky, soudní poplatky) pokud by ve sporu neuspěla, mohou dosáhnout částky až 926.000,- Kč bez DPH.
MČ Praha 11 v této souvislosti, na žádost zástupců výše uvedených společností, přijala nabídku k jednání o možnosti uzavření dohody a ukončení všech soudních sporů. Na tomto jednání bylo dohodnuto, že:
A) společnost Czech Outdoor s.r.o. ukončí soudní spor s MČ P11 a nepodá odvolání ve věci vyklizení pozemků, odstraní z těchto pozemků všechna reklamní zařízení a uhradí MČ Praha 11 bezdůvodné obohacení ve výši nájemného sjednaného dle původních smluv;
B) obě strany vyčkají prvního soudního jednání ve věci žaloby – předpokládaného nároku MČ Praha 11 na vydání bezdůvodného obohacení (zisku z reklamních zařízení) proti společnosti BigBoard Praha, s.r.o..
Společnost Czech Outdoor s.r.o. splnila dohodu a ukončila tím poslední spor tří výše uvedených společností s MČ Praha 11 na vyklizení pozemků.
Výsledkem prvního soudního jednání ve věci žaloby MČ Praha 11 na vydání bezdůvodného obohacení (zisku z reklamních zařízení) proti společnosti BigBoard Praha bylo potvrzení závěrů posudku advokátní kanceláře Erhartová Gürlich Vítek & Partners, vysoce pravděpodobná neoprávněnost nároků MČ Praha 11 (a to i z důvodu, že není vlastníkem pozemků), zpochybnění důkazního břemene MČ Praha 11 a doporučení oběma stranám k ukončení sporu ve smyslu uzavření smíru.
MČ Praha 11 si následně nechala vypracovat advokátní kanceláří AK Holý další právní expertizu, ze které vyplývá několik skutečností:
1) zisk z předmětných reklamních zařízení nelze přiřadit pod plody a užitky dle ust. § 491 a § 3004 občanského zákoníku, a z tohoto titulu jej tedy nelze na protistraně vymáhat;
2) reklamní zařízení nejsou ve vlastnictví MČ Praha 11 ani hl. m. Prahy a zisk z jejich pronájmu tak pravděpodobně nebude možné požadovat;
3) prověřit zda reklamní zařízení na předmětných pozemcích nebyla postavena po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku tedy po 31.12.2013 (účinnost od 1.1.2014), neboť od jeho účinnosti platí zásada, že stavba zřízená na cizím pozemku připadá vlastníkovi pozemku (po prověření vyšlo najevo, že reklamní zařízení byla postavena před účinností nového občanského zákoníku a sice v roce 2000 (Czech Outdoor, s.r.o.), v roce 2010 (outdoor akzent s.r.o.) a v roce 2012 (BigBoard Praha a.s.));
4) MČ Praha 11 by se s protistranou měla dohodnout na smírném řešení sporu.
Na základě výše uvedených skutečností a s důrazem na zabránění případných finančních ztrát MČ Praha 11 v odhadované výši až 926.000,- Kč bez DPH ve věci žalob o vydání bezdůvodného obohacení (zisku z reklamních zařízení) proti společnostem BigBoard Praha, a.s., Czech Outdoor s.r.o. a outdoor akzent s.r.o. MČ Praha 11 dojednala ukončení všech sporů a uzavření smíru.
Podmínkami dohody bylo:
1) společnost Czech Outdoor nebude podávat odvolání proti rozhodnutí soudu ve věci vyklizení pozemků, odstraní zbývající reklamní zařízení a uhradí dlužné nájemné v plné výši (165.730,-Kč + alikvotní částka za rok 2020 + 16.775,-Kč);
2) společnosti BigBoard Praha, a.s., Czech Outdoor s.r.o. a outdoor akzent s.r.o. uhradí náklady soudního řízení o vyklizení pozemků + náklady žalob na vydání bezdůvodného obohacení (zisku z reklamních zařízení);
3) společnosti BigBoard Praha, a.s., Czech Outdoor s.r.o. a outdoor akzent s.r.o. nebudou požadovat po MČ Praha 11 náhradu nákladů na právní zastoupení společností ve věci žalob na vydání bezdůvodného obohacení (zisku z reklamních zařízení);
4) společnosti BigBoard Praha, a.s., Czech Outdoor s.r.o. a outdoor akzent s.r.o. zaplatí část soudního poplatku, který nebude soudem vrácen ve věci žaloby o vydání bezdůvodného obohacení (zisku z reklamních zařízení);
5) společnost BigBoard Praha, a.s. poskytne MČ Praha 11 reklamní prostor pro zajištění informovanosti občanů (úřední desky) pouze za náklady hrazené DPP.
Dále jsme schválili jednu z dílčích směn pozemků a narovnání majetkových vztahů s dvěma rodinami restituentů. Jde o dlouho připravovaný a také odkládaný mezikrok k finálnímu vyřešení situace.
Dále jsme schválili žádost o poskytnutí dotace pro Kulturní Jižní Město, o. p. s. Tato dotace bude použita na provoz a organizačně-technické zajištění činnosti společnosti (pronájem budov, mzdy zaměstnanců, spotřeba energií, úhrady zákonného pojištění PSSZ a ZP apod.) v průběhu roku 2021. Zároveň bude z této dotace financován program akcí Dny Prahy 11 (900 tis. Kč), Tóny Chodovské tvrze (400 tis. Kč) a Vánoční program (150 tis. Kč). I tento bod si vyžádal delší diskusi, nicméně nakonec byl schválen.
Dalším bodem, který jsme schválili, je uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s Jihoměstskou sociální, a. s. Dle této smlouvy bude na provoz JMS, a. s. tak, aby mohla i nadále poskytovat veškeré služby v plném rozsahu, poskytnuta částka ve výši 15 mil. Kč.
Také jsme odsouhlasili smlouvu se společností Central Group, která se zavázala pro městskou část Praha 11 vybudovat školku, upravit křižovatku a mnoho dalších ústupků. Mateřská školka bude ve vlastnictví MČ Praha 11 a bude i jejím provozovatelem. Toto provozování bude následně v gesci Odboru školství a kultury ÚMČ Praha 11. Jde o jednu z prvních tzv. participativních smluv s developery ke kterým jsme se zavázali v koaliční smlouvě a programovém prohlášení Rady. Dost je doby, kdy si mohli investoři na Jižním Městě “beztrestně” stavět, jak sem jim zachtělo. Dnes musí přinést současným rezidentům celou řadu ústupků a benefitů tak, aby se nezhoršilo životní prostředí nebo veřejná vybavenost lidem, kteří dnes na Jižňáku už bydlí.
Pokud máte k jednání jakékoli dotazy, pište. Rád odpovím všem! Tak jako vždy 😉👍