Vestecká spojka poslední týdny budí hodně emocí. Vzhledem k tomu, že je v jejím kontextu vedena i negativní kampaň vůči mé osobě, rád bych vysvětlil o co vlastně jde a proč Vesteckou spojku podporuji. Není to jen z důvodu, že se považuji za jednoho z hlavních bojovníků za okruh 511 a posílení klíčové infrastruktury Prahy a ČR.

Historické ohlédnutí

První úvahy řešení napojení jihozápadního segmentu území Středočeského kraje navazujícího na hl. m. Prahu vznikaly v průběhu roku 1995 a to v návaznosti na zrušení napojení této oblasti prostřednictvím tzv. Krčské spojky/radiály, která měla vést od Krčské nemocnice a měla napojovat novostavbu dálnice D3. Neutěšená dopravní situace ulic Vídeňská, Libušská, Na Jelenách, K Šeberovu, Kunratická a navazujících silnic III. tříd ve Středočeském kraji vedla prosazení záměru vedení Vestecké spojky v bývalém koridoru vymezeném pro SOKP a to výhradně v úseku D1 – silnice II/603.

Součástí platného územního plánu hl. m. Prahy je od roku 1999 a součástí VÚC Pražského regionu od roku 2006 (dnes ZÚR Středočeského kraje). V roce 2005 probíhala intenzivní jednání mezi zástupci ŘSD ČR, SFDI, hl. m. Prahy a Středočeského kraje o podobě a přípravě Vestecké spojky, která vyústila v 03/2006 v podpis Dohody o spolupráci. Stavba byla rozdělena na části:

  1. Vestecká spojka – II. etapa v úseku Západní komerční zóna Průhonice – silnice II/603 (dále jen „Vestecká spojka“) – investorem je Středočeský kraj
  2. D1 EXIT 4 a dopravní připojení Západní komerční zóny Průhonice (dále jen „EXIT 4“) – investorem je ŘSD ČR

V navazujících letech byla zahájena projektová příprava až do stupně „DÚR“ (dokumentace k územnímu rozhodnutí). V letech 2012 a 2013 obdržely obě stavby kladné stanovisko hodnocení vlivu stavby na životní prostředí (stanovisko EIA). S ohledem na zrušení Zásad územního rozvoje Středočeského kraje ze dne 26.2.2013 byla investorská příprava pozastavena.

Investorská příprava byla opětovně v roce 2016 zahájena a to v návaznosti na předpokládané vydání II. aktualizovaných zásad územního rozvoje Středočeského kraje.

 

Vestecká spojka II. etapa

 

Přínosy

Návrh trasy „Vestecké spojky“ je situován na hranicích Prahy a Středočeského kraje. Je svým založením radiální komunikací, která umožní propojení jižní části Pražského regionu a navazujících částí Středočeského kraje na dálnici D1 s přímou návazností do centra Prahy. Potřeba vybudovat navrhované dopravní spojení v řešené lokalitě vyplývá z rychle rostoucí obytné, komerční a administrativní zástavby a s tím spojeného nárůstu automobilové dopravy. Nová komunikace bude plnit funkci městské sběrné komunikace a obchvatu Vestce, Průhonic a Prahy – Šeberova (městské části Hrnčíře). Zlepší tak dostupnost sídel a lokalit jižně od Prahy přímou vazbou na D3.

Výstavba Vestecké spojky nejenže pomůže radikálně snížit intenzitu místní dopravy v regionu, a spolu s novou křižovatkou na dnešní D1 v km 3,7  umožní rozvoj lokalit a území obsažených v územních plánech městských částí hl. m. Prahy (Šeberov, Újezd), jakož i v obcích Středočeského kraje (Průhonice, Vestec, Jesenice) a zohlední potřeby a podmínky dopravní obsluhy Jižního města – MČ Praha 11.

Technický popis

Předmětem záměru je novostavba komunikace, která je napojena na EXIT 4 začínající v lokalitě Západní komerční zóny Průhonice a končící napojením na Vestecký přivaděč v místě okružní křižovatky na silnici II/603. Propojení mezi touto křižovatkou a SOKP bylo jako tzv. „Vestecký přivaděč“ zprovozněno společně s jihozápadním segmentem SOKP v roce 2010.

Podmínkou zprovoznění Vestecké spojky je vybudování navazující stavby EXIT 4, které umožní odpovídající napojení na dálnici D1. Podmínkou pro vybudování Vestecké spojky a EXITu 4 je současně dobudování Pražského okruhu, stavby 511 Běchovice – D1.

 

EXIT 4

Přínosy

Stavba MÚK je podmínkou pro zprovoznění Vestecké spojky. Bez napojení Vestecké spojky do dálnice D1 je stavba dopravně nefunkční. MÚK křižovatka umožňuje napojení ulice Formanské a to v souladu s územní rezervou vymezenou územním plánem hl. m. Prahy. Realizace tohoto propojení je závislá na požadavcích dotčených městských částí.

 

Technický popis

Stavba Exitu 4 je nezbytná pro připojení Vestecké spojky na dnešní dálnici D1 (s předpokladem jejího převedení do sítě místních komunikací hl. města Prahy) mimoúrovňovou křižovatkou. Aktuálně je sledováno technické řešení, které vyhovuje požadavkům území a výhledovým intenzitám dopravy. Umístění stavby je ovlivněno velkou odpočívkou s ČSPH ve směru na Brno v km cca 4,700 dálnice D1 a velkou odpočívkou s ČSPH ve směru na Prahu v km cca 4,550 dálnice D1.

Podmínkou výstavby a zprovoznění EXITu 4 je vybudování navazující stavby Vestecké spojky II. etapy a současně dobudování Pražského okruhu, stavby 511 Běchovice – D1.

Závěrem je vhodné konstatovat, že stavba Vestecké spojky je výhradně připravována jako dvoupruhová komunikace. S komunikacemi III. tříd je propojena úrovňovými okružními křižovatkami. Tato stavba nebude sloužit pro tranzitní dopravu těžkých nákladních vozidel. Současně není územně možné v rámci investorské přípravy uvažovat jakékoliv prodloužení Vestecké spojky za ulici Formanskou. Zprovoznění obou staveb je podmíněno zprovozněním SOKP, stavby 511 Běchovice – D1.

Obě stavby jsou považovány ze strany Středočeského kraje, Ministerstva dopravy, Ředitelství silnic a dálnic ČR a hl. m. Prahy za prioritní o čemž svědčí i nově potvrzená a uzavřená Smlouva o spolupráci.